Κάθε πελάτης οφείλει να ενημερώνετε για τους όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου που στόχο έχουν μια απλή, ειλικρινή και νόμιμη συνεργασία με την εταιρεία agorazin+agoraplus.

Οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε από το www.agorazin.gr  και τους οποίους αποδέχεστε και δεσμεύεστε από αυτούς, κάθε φορά που κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου για όλες τις παραγγελίες σας ή για να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας.

Το www.agorazin.gr και η agorazin+agoraplus δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών τους και διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, να αλλάζουν ή και να διακόπτουν την διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, όποτε το κρίνουν αναγκαίο, καθώς και να μην κάνουν αποδεκτή ή να ακυρώνουν οποιαδήποτε παραγγελία εφόσον κρίνουν ότι παραβιάζει έναν ή περισσότερους από τους όρους ή τους κανόνες χρήσης τους.

Το www.agorazin.gr και η agorazin+agoraplus δεν έχουν καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.agorazin.gr ή η εταιρεία agorazin+agoraplus είχαν ενημερωθεί ή γνώριζαν αυτή την πιθανότητα.

Κανόνες Χρήσης

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας,  συμφωνείτε ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσετε:

α) για μη νόμιμο σκοπό,

β) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε, αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδώσετε ή δημοσιοποιήσετε υλικό ανήθικο, υβριστικό, βλάσφημο, πορνογραφικό, παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, βλαπτικό, ή που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο,

γ) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταδώσετε ή δημοσιεύσετε υλικό που δεν έχετε συμβατικό ή καταπιστευματικό δικαίωμα να μεταδώσετε ή να δημοσιεύσετε, ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σε σήματα, ευρεσιτεχνίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε,

δ) για να βλάψετε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και υλικού που παραβιάζει τους νόμους για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανήλικων με σεξουαλική συμπεριφορά,

ε) για να πλαστογραφήσετε ή παραχαράξετε επικεφαλίδες ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσετε τα διακριτικά προκειμένου ν’ αποκρύψετε την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών μας,

στ) για να αποστείλετε εικόνες με οποιοδήποτε τρόπο, σε λογαριασμό άλλου χρήστη, χωρίς την άδειά του,

ζ) για να παράσχετε στο www.agorazin.gr ή στην εταιρεία agorazin+agoraplus ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που αποβλέπουν στην απόκρυψη την ταυτότητάς σας ή πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα ν’ αποκαλύψετε,

η) για να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες μας ή τμήμα αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Για το περιεχόμενο του υλικού ή της κάθε δημοσίευσης που μας αποστέλλετε είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το www.agorazin.gr και η agorazin+agoraplus δεν έχουν καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αποστολές σας. Αντίθετα, θεωρείστε εσείς υπεύθυνοι για πιθανές συνέπειες παράνομης χρήσης προστατευόμενων δεδομένων για τα οποία πρέπει να έχετε το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής ή και χρήσης κάθε φωτογραφίας ή περιεχομένου που υποβάλλετε προς δημοσίευση ή εκτύπωση.

To www.agorazin.gr και η agorazin+agoraplus δεν ελέγχουν το περιεχόμενο των στοιχείων που δημοσιεύουν ή επεξεργάζονται και εκτυπώνουν για λογαριασμό σας και δεν έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν αυτό το περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και για το υλικό που παρέχετε μέσω της υπηρεσίας αυτής. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις της είναι ιδιοκτησία της agorazin+agoraplus.

Το www.agorazin.gr και η agorazin+agoraplus δεν προβάλλουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε φωτογραφία ή περιεχόμενο μας αποστέλλετε για επεξεργασία ή εκτύπωση. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό άλλων που έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε την άδεια για μη αποκλειστική, και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης,  χρήση, αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή και επίδειξη αυτών των φωτογραφιών, ή άλλου περιεχομένου που εσείς μας έχετε αποστείλει.

Φέρετε πλήρη ευθύνη για τις φωτογραφίες, το υλικό και τις πληροφορίες τις οποίες, εκτυπώνετε ή διανέμετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Θα πρέπει, είτε να είστε δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επ’ αυτών ή να έχετε τη ρητή συγκατάθεση από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων για την εκτύπωση και χρήση αυτών των φωτογραφιών και απαγορεύεται οι εικόνες να θίγουν ή να προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων στην εικόνα και στην προσωπικότητα των εικονιζόμενων προσώπων. Οι φωτογραφίες που παρέχονται σε εσάς από επαγγελματίες φωτογράφους ή γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω ιστοσελίδων, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων πηγών, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται, διανέμονται ή εκτυπώνονται κάνοντας χρήση της υπηρεσίας μας.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ενέργεια ή παράλειψή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να προστατεύσετε τα συμφέροντα και να αποτρέψετε κάθε ζημία του www.agorazin.gr, της εταιρείας agorazin+agoraplus, των συνεργατών και του προσωπικού τους από κάθε είδους αξίωση, ζημία, έξοδα, αποζημιώσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας, καθώς και να καταβάλετε την εύλογη αμοιβή για την νομική μας κάλυψη, λόγω:

α) φωτογραφιών ή εν γένει υλικού που μας αποστέλλετε ή παράγετε μέσω των υπηρεσιών μας για λογαριασμό σας,

β) της χρήσης ή της κακής χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες μας κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού σας,

γ) οποιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων και Κανόνων Χρήσης και

δ) οποιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Ποιοτικός Έλεγχος - Επιστροφές

Κάθε προϊόν που παράγουμε υφίσταται ποιοτικό έλεγχο. Εγκρίνεται αρχικά ως προς τον σχεδιασμό του (μακέτα) από τον πελάτη και κατόπιν παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, όπως αυτές περιγράφονται στην σελίδα του κάθε προϊόντος στο www.agorazin.gr.

Οι εγκρίσεις όλων των προϊόντων πριν την παραγωγή τους γίνονται ηλεκτρονικά με την αποστολή της τελικής μακέτας στον πελάτη μέσω email και την οριστική έγκρισή του. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση της μακέτας από τον πελάτη, ουδεμία ευθύνη φέρει το www.agorazin.gr, η agorazin+agoraplus, οι συνεργάτες τους ή η παραγωγή για τυχόν λάθη.

Η agorazin+agoraplus καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους όταν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της agorazin+agoraplus παραλάβατε λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής ή ελαττωματικής ποιότητας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση η agorazin+agoraplus θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης αντικατάστασης των προϊόντων, χωρίς επιπλέον χρέωση, το συντομότερο δυνατόν, εφόσον:

α) η υποβολή παραπόνων γίνει με email στο: info(@)agorazin.gr, εντός 2 ημερών από την παραλαβή τους, και

β) έχει παραλάβει τα ελλαττωματικά προϊόντα εντός 5 ημερών από την υποβολή παραπόνων, στην αρχική τους συσκευασία και ποσότητα.

Δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις που ο πελάτης ενώ προηγουμένως έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτά, για την κακή ποιότητα των αρχείων που έχει στείλει, για επεξεργασία και παραγωγή π.χ. φωτογραφιών, λογότυπων κ.ά., εγκρίνει πάραυτα, την μακέτα.

Δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν λάθη που θα διαπιστωθούν μετά την παραγωγή οποιουδήποτε  προϊόντος σε μακέτα που έχει εγκριθεί και αφορούν λανθασμένες διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.ά. καθώς και για δημοσιεύσεις λανθασμένων στοιχείων που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση σε οποιαδήποτε έκδοση.

Έγκριση - Ακύρωση παραγγελίας

Κάθε παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνον όταν μετά την αποστολή της μέσω του www.agorazin.gr, λάβετε γραπτή επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί, αλλά διαπιστωθεί ότι αντιβαίνει τους όρους και κανονισμούς της εταιρείας, δεν θα αποστέλλεται και δεν θα δημοσιεύεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι στη πλήρη δικαιοδοσία της εταιρίας agorazin+agoraplus, εάν θα επιστρέψει μέρος ή όλο του κόστους της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει πλήρως την παραγγελία σαν αυτή να είχε αποσταλεί ή δημοσιευθεί.

Η agorazin+agoraplus καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης παράδοσης όλων των προϊόντων εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Για περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης λόγω μη διαθεσιμότητας υλικών παραγωγής, υπερβολικού φόρτου εργασίας, ακραίων καιρικών φαινομένων, ανωτέρας βίας, απεργιών, αδυναμία τηλεφωνικής ή μέσω email επικοινωνίας μαζί σας ή άλλων τεχνικών προβλημάτων παρακαλούμε δεχθείτε τις απολογίες μας.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή ακύρωση παραγγελίας για έναν ή για περισσότερους από τους παραπάνω λόγους.

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές σε κάθε άλλη περίπτωση και μόνον εφόσον δεν έχουν προχωρήσει στην παραγωγή. Για κάθε ακύρωση παραγγελίας παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο 2310 344445 ή στο email: info(@)agorazin.gr

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.agorazin.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Όλοι οι ανωτέρω όροι διέπονται και είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την χρήση των υπηρεσιών μας μέσα από το www.agorazin.gr, την ζήτηση προσφοράς ή την παραγγελία σας και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, σας ζητείτε να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν όπως: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, δραστηριότητα, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, email και άλλες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και την έγκριση των ενεργειών τους και είναι απαραίτητες για να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που μας ζητάτε ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.agorazin.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.